Kallelse till Brinka SKK:s årsmöte 230601 kl. 17

Hej!
Hjärtligt välkommen till vårt årsmöte. Mötet är till för oss alla där vi får diskutera vår verksamhet, välja ny styrelse och fatta beslut om nya stadgar över en kopp kaffe. Du kan få möteshandlingarna (verksamhetsplan- och berättelse, budget) genom att skicka mail till Brinka SKK. I det här mailet finns förslaget till nya stadgar bifogad. Om du vill att något ska tas upp och diskuteras på årsmötet ska det lämnas till styrelsen senast 4 maj.

Dagordning för Brinka SKK:s årsmöte
Datum: 2023-06-01 Tid: 17:00
Plats: VIP-rummet, Jernvallens ishall

Dagordning

§ 1 Närvaro
§ 2 Årsmötets öppnande
§ 3 Godkännande av årsmötets utlysande
§ 4 Godkännande av föredragningslista
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 6 Val av justeringsman
§ 7 Godkännande av verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
§ 8 Styrelsens berättelse för årets ekonomiska utfall
§ 9 Revisionsberättelse
§ 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11 Verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
§ 12 Fastställande av avgifter för det kommande verksamhetsåret
§ 13 Fastställande av kostnadsersättning till funktionärer
§ 14 Fastställande av styrelsearvoden
§ 15 Val av ordförande för en tid av ett (1) år
§ 16 Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.
§ 17 Val av två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år
§ 18 Val av revisor
§ 19 Firmatecknare (ordförande – kassör var för sig)
§ 20 Val av valberedning – två personer för en tid av ett (1) år
§ 21 Motioner och övriga frågor
-Nya stadgar
§ 22 Mötets avslutande
Vi ses!

Med vänlig hälsning
Marjaana Daniels
ordf. Brinka SKK