Välkommen till Brinka SKK:s årsmöte 20 feb kl 18.00!

Välkommen till Brinka SKK:s årsmöte där vi tillsammans tar beslut om klubbens verksamhet, budget och väljer styrelse för kommande säsong.
Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förhinder får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock alltid rätt att företräda sina omyndiga barn. 

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs: *att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;  *att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och *att förfallna medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
SÅ alla är välkommen!
Vill du vara med eller nominera någon till styrelseuppdrag tar du kontakt med vår valberedning; Amanda via Amandajabin@gmail.com eller Martin via m.graslund@gmail.com.

Vill du lämna något förslag till årsmötet ska det lämnas till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet. Styrelsen ska då ha ett skriftligt yttrande i ärendet till årsmötet som fattar behövliga beslut i frågan.

Dagordning för Brinka SKK:s årsmöte 2024-02-20 kl 18.00, VIP-rummet Jernvallens ishall.
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid.5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) En (1) revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d) Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Anmäl er senast 16 feb. så vi vet hur mycket kaffe och fika vi ska ordna med.
Anmälan till årsmötet 240220

Hjärtligt välkommen till Brinka SKK:s viktigaste möte.